هر چی خدا از من بدش میاد من از فلانی

   معنی:

    نهایت و شدت تنفر و بیزاری از کسی