وعده سر خرمن

   معنی:

    قول و وعده بی پایه و اساس یا دروغین .