وصف العیش نصف العیش

   معنی:

    ذکر و یاد خوشی نصف خوشی است