از نخورده بگیر بده به خورده

   معنی:

    گذشت و احسان فقیر بیشتر است و ثروتمند بیشتر حرص میزند