تنش می خارد

   معنی:

    اشاره به کسی که هوس کتک خوردن کرده باشد