خوشگلی است و هزار جور دردسر

   معنی:

    زیبایی بیش از حد باعث عذاب و دردسر است.