خلارو هرچی هم بزنی گندش بیشتره

   معنی:

    مشاجرات خصمانه که هرچه دنبال شود ، باعث هتک حرمت و بی آبرویی بیشتر طرفین می شود .