مو را از ماست کشیدن

   معنی:

    اشاره به دقت و نکته بینی و حساسیت بیش از حد،ریز بینی و جزئی نگری بی اندازه