پیرم و می لرزم،به صد جوون می ارزم

   معنی:

    خود گول زنک افراد پیر،یعنی با اینکه پیر و لرزان شده ام از صد جوان نیرومند تر و کارآمد تر هستم