آمد ابروشو درست کنه چشمش را کور کرد

   معنی:

    آمد کار را درست کند خراب ترش کرد