نشسته لب گود میگه لنگش کن

   معنی:

    کسی که در موقعیت و موضع راحت و بی دردسر قرار داشته و به طرف مقابل تکلیف یا پیشنهاد انجام کاری سخت میکند