فوت کوزه گری

   معنی:

    علم استادی و خبرگی،لم کار.ریزه کاره هایی که در اثر تجربه زیاد و مهارت بالای استاد بدست می آید