پشت دوری بکش

   معنی:

    در جواب کسی میگویند که تهدید به قطع رابطه و خیر و بهره خود میکند و در واقع نفعی از او نرسیده و دیده نشده است