غسل میکنم ، غسل پشه ، می خواد بشه ، می خواد نشه.

   معنی:

    تطهیر و شستشو و کار سطحی و ناقص و سرسری