سوسکه بچه اش از دیوار بالا میرفت،می گفت قربون دست و پای بلوریت

   معنی:

    اشاره به لوس و ناز کردن بچه و اینکه:فرزند هر کس به نظر خودش زیبا و بدون عیب و ایراد است و یا هر کس عقل خود به کمال بیند و فرزند خود به جمال