به پست کسی خوردن

   معنی:

    بر حسب تصادف به کسی برخورد کردن