کشک چی پشم چی

   معنی:

    انکار موضوع،خود را به راه دیگر زدن و رد کردن اصل مطلب