نقل مجلس

   معنی:

    حرف یا موضوع خاصی که ورد زبان بوده و در همه جا و همه کس از آن صحبت میشود