خون به پا کردن

   معنی:

    چنگ و جدال و زد و خورد و کشت و کشتار به راه افتادن.