اگر بار گران بودیم و رفتیم

   معنی:

    بعد از مدتی در جایی و در نزد کسی بودن در هنگام وداع و خداحافظی گفته میشود