اگر را کاشتند سبز شد

   معنی:

    با اگر و اما و وعده های بیهوده چیزی حاصل نمی شود