مادر که نباشه باید با زن بابا ساخت

   معنی:

    هر چیز مورد نیاز که اصل و بهترین آن یافت نشده یا قابل دسترسی نباشد ناچار باید به کمتر از آن رضایت داد