یک روده راست تو شکمش نیست

   معنی:

    اشاره به آدم دروغگو و پشت هم انداز