اَره و اوره و شمسی کوره

   معنی:

    جمع بی تربیت و شلوغ که اغلب در مورد مهمان ها گفته میشود