سرش تو حسابه

   معنی:

    آگاه و مطلع و اهل حساب و کتاب است