از طلا گشتن پشیمان گشته ایم،مرحمت فرموده ما را مس کنید

   معنی:

    به کسی که وضع را بدتر و ناگوار تر از اول کرده باشد گویند.تقاضای برگرداندن وضع به حالت اول