سفید سفید صد تومن،سرخ و سفید سیصد تومن،حالا که رسید به سبزه هرچی یگی می ارزه

   معنی:

    برتری دختر گندمین یا سبزه رو بر دیگران