به خدا رسیدن

   معنی:

    برای انجام کار یا رفتن به جایی رنج و عذاب و مشقت فراوانی متحمل شدن