هر چی که پیدا میکنه خرج اتینا میکنه

   معنی:

    اشاره به آدم ولخرج و نفله کار که هرچه بدست می آورد صرف امور بیهوده یا خوشگذرانی کرده و دوراندیش و آینده نگر نیست