لی لی به لالای کسی گذاشتن

   معنی:

    لوس کردن و به دل کسی راه آمدن .