هنر نزد ایرانیان است و بس

   معنی:

    قدمت فرهنگ و هنر ایرانی به هزاران سال قبل میرسد و همیشه ایرانیان در علم و هنر و اکثر زمینه ها سرآمد ملتهای دیگر بوده و هستند