طشت از بام افتادن

   معنی:

    بی آبرو و رسوا شدن ، آنچه پوشیده بوده برملا گشتن