حلال زاده به دائیش می رود

   معنی:

    اشاره به اینکه معمولاً بیشتر اشخاص طرز رفتار و حرکاتشان موروثی است.