پارسال دوست امسال آشنا

   معنی:

    به کسی که بعد از غیبت و مدتی طولانی او را ببینند می گویند ، یعنی قبلا دوست و صمیمی بودیم ، اما حالا فقط با یکدیگر آشنایی داریم .