زن بلاست،انشاءالله هیچ خانه ای بی بلا نباشد

   معنی:

    عقیده مردها نسبت به زن و اینکه هر خانه ای با وجود زن صفا و روشنایی و رونق دارد