پشت دست داغ کردن

   معنی:

    توبه از تکرار کاری به دلیل ضرر و پشیمانی و یا توقع بی جای طرف مقابل