چشم دیدن کسی را ندارد

   معنی:

    بسیار حسود و بدخواه است