دماغش را بگیری جانش در می آید

   معنی:

    به آدم ضعیف و لاغر میگویند