شپش تو جیبش چارقاب میزنه

   معنی:

    نهایت بی پولی و فقر