دنیا همین صد سال اولش سخت است

   معنی:

    اشاره به اینکه در دنیا و در زندگی آسودگی و راحتی وجود ندارد