دو پا داشت دو پای دیگر هم قرض کرد

   معنی:

    فرار و گریز به آخرین حد شتاب