به ناف بستن

   معنی:

    به دو معنی:1-جنس نامرغوب و بدرد نخوری را به کسی غالب کردن 2-متلک یا دشنامی جانانه و تأثیرگذار بار کسی کردن بطوری که تا اعماق وجودش نفوذ کند