مثل موش آب کشیده

   معنی:

    کسی که خیلی خیس شده و یا از آب و گل و لای بیرون آمده باشد