یک نون بخور صد نون خیر کن

   معنی:

    سفارش و شکرگزاری و سپاس به کسی که از خطر یا ضرری بزرگ رهیده باشد