چراغ ظلم تا صبح نمی سوزد

   معنی:

    ظلم و ظالم همیشه دوام نمی یابد .