آمد ثواب کنه کباب شد

   معنی:

    کسی که کار خیری انجام دهد و گرفتار شود