خشت اول گر نهد معمار کج/تا ثریا می رود دیوار کج

   معنی:

    هر کاری باید از راه صحیح و با فکر و منطق شروع و پایه گذاری گردد اگر نه تا آخر دچار مشکل و اشتباه خواهد شد و نتیجه درستی هم نخواهد داشت.