حق گرفتنی است نه دادنی

   معنی:

    نباید منتظر رسیدن حق و حقوق خود شد بلکه باید به دنبال آن رفت و آن را مطالبه کرد زیرا کسی ان را به آدم تعارف نمی کند.