آدم تا کوچکی نکنه بزرگ نمی شه

   معنی:

    آدم تا شاگردی و فروتنی نکند به مقام بزرگی و استادی نخواهد رسید.