مادر زنت دوستت داره

   معنی:

    به کسی می گویند که به موقع بر سر سفره غذا و هر چیز آماده و بی درد سری از راه برسد.